Innheimta

Hvernig verður ofgreiðsla til?

Endurreikningur og uppgjör

Lífeyrisgreiðslur eru greiddar út samkvæmt tekjuáætlun, sem er á ábyrgð lífeyrisþega að hafa rétta. 

Að lokinni álagningu skattyfirvalda ber Tryggingastofnun að endurreikna greiðslur. Ef tekjur reynast hærri á skattframtali en gert hafði verið ráð fyrir í tekjuáætlun ársins myndast í flestum tilvikum ofgreiðsla.

Breytingar á tekjum/tekjuáætlun

Þegar tekjuliðir eru hækkaðir á tekjuáætlun, innan réttindaársins, getur það leitt til ofgreiðslna á tekjutengdum greiðslum. 

Innheimtu á kröfum sem stofnast við slíkar leiðréttingar er almennt frestað til uppgjörs.

Breytingar á aðstæðum

Ofgreiðslur geta myndast þegar ekki er látið vita um breytingar á aðstæðum sem varða forsendur greiðslna eða hafa áhrif á fjárhæð þeirra.

Helstu reglur um innheimtu ofgreiddra bóta

Endurgreiðsla á 12 mánuðum.

Samkvæmt meginreglu ber að endurgreiða kröfur vegna ofgreiðslna innan 12 mánaða frá því að þær stofnast. Ef hægt er að draga af mánaðarlegum greiðslum þá er það gert. Heimilt er að draga allt að 20% af mánaðarlegum greiðslum upp í kröfur þó að lágmarki 3.000 kr.

Greiðsludreifing.

Ef endurgreiðsla samkvæmt meginreglunni er þungbær er hægt að óska eftir greiðsludreifingu til lengri tíma. Við mat á slíkri beiðni er tekið mið af upplýsingum um heildartekjur, eignastöðu og aðrar aðstæður.

Greiðslufrestur.

Innheimtu er almennt ekki frestað. Sjá nánar í starfsreglum Tryggingastofnunar um innheimtu.

Undanþága frá kröfu vegna endurreiknings.

Tryggingastofnun hefur heimild til að fella niður kröfur vegna endurreiknings að hluta eða öllu leyti ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. Einkum er litið til fjárhagslegra og félagslegra aðstæðna greiðsluþega og þess hvort hann var í góðri trú um greiðslurétt sinn við mat á heimild til niðurfellingar. Umsóknir um niðurfellingar verða að vera skriflegar og vel rökstuddar.

Vextir

Hafi krafa vegna ofgreiddra bóta ekki verið greidd á 12 mánuðum frá því að hún stofnaðist er Tryggingastofnun skylt að reikna 5,5% ársvexti á eftirstöðvar kröfu. Ef álagi vegna sviksamlegs atferlis hefur verið bætt við kröfu telst það til eftirstöðva við útreikning vaxta. 

Vextir eru ekki reiknaðir:

  • Ef samningur um endurgreiðslu liggur fyrir og viðkomandi stendur við greiðsluskyldu sína samkvæmt honum.
  • Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

Aðrir vextir eru almennt ekki reiknaðir á ofgreiðslukröfu.

Álag

Komi í ljós að rangar, villandi eða ófullnægjandi upplýsingar hafi vísvitandi verið veittar eða einstaklingur hafi látið hjá líða að veita nauðsynlegar upplýsingar í því skyni að njóta tryggingar eða fá óréttmætar greiðslur ber Tryggingastofnun að bæta 15% álagi ofan á þá fjárhæð sem ofgreidd var.

Dánarbú.

Dánarbú tekur við öllum fjárhagslegum skyldum hins látna við andlát hans. Almenna reglan er sú að kröfur eru innheimtar hjá dánarbúum. Undantekningar má finna í lögum um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991.

Starfsreglur um innheimtu.

Tryggingastofnun hefur sett sér starfsreglur um innheimtu og er hægt að nálgast þær hér: Starfsreglur TR um innheimtu